Član Vienna insurance group

VIG SAOPŠTENJANo. 01/2014
29 January 2014


VIENNA INSURANCE GROUP PRELIMINARNE PREMIJE  20131


Premije iznose do oko  9.4 milijarde eura (-4.9 procenata) – usklađeno za posebne efekte, premija se povećala za 2.2 procenta.
Premija u segment “ostala tržišta” prekoračila je prag od 1 milijarde eura.
Dobit  (prije poreza) 1: oko 350 miliona eura
Normalizovani poslovni rezultat1: oko 580 miliona eura
Upravni odbor predlaže povećanje dividendi2  na 1.30 eura po akciji


Čvrsti poslovni rezultati u teškom okruženju

U finansijskoj godini  2013 Vienna Insurance Group je zaradila, direktnu, nekonsolidovanu fakturisanu premiju od oko  9.4 milijarde eura; ovo se odražava na pad za 4.9 procenta, što je uglavnom zbog planiranog smanjenja kratkoročnih osiguranja sa jednokratnom premijom u Poljskoj kao i zacrtano smanjenje osiguranja motornih vozila u Italiji i Rumuniji. Oko 1 procentnih poiena ovog smanjenja se može pripisati valutnim uticajim, posebno devalvaciji češke krune. Bez ovih posebnih uticaja,  Vienna Insurance Group je postigla čvrst rast premije od 2.2. procenta.

U osiguranju imovina/nezgoda premije su pale za 1.2 procenat. Dok osiguranje motornih vozila na mnogim tržištima nije imalo rast zbog žestoke konkurencije,  Vienna Insurance Group je prijavila veoma pozitivna povećanja u drugim vrstama osiguranja imovina/nezgoda. Zbog toga je Vienna Insurance Group postigla dalju diverzifikaciju svog portfolija u segmentu neživotnog osiguranja.  

Premije životnog osiguranja su pale za 9.3 procenata. Izuzimajući uticaj ciljanog smanjenja osiguranja sa jednokratnom premijom u Poljskoj, Vienna Insurance Group je prijavila povećanje od 2.0 procenta u ovom segmentu.  

Strateški pristup Vienna Insurance Group fokusiranja na rastući posao životnog osiguranja se pokazao dobrim. Ovo se posebno može primijeniti na saradnju sa društvima Erste grupe.  Osim toga, Vienna Insurance Group stalno preduzima dalje korake za jačanje ovog segmenta u CEE;

Ova strategija je reafirmisana kroz nedavne investicije u Mađarskoj i Poljskoj.  

Očekuje se da preliminarni profit (prije poreza) dostigne iznos od oko 350 miliona eura i na njega su presudno uticali jednokratne hartije od vrijednosti u Italiji i Rumuniji. Bez ovih uticaja, Vienna Insurance Group će vjerovatno prijaviti normalizovani poslovni rezultat od cca 580 miliona eura, ostajući, manje više na istom nivou rezultata iz prethodne godine.  


Uprava predlaže povećanje dividende na 1.30 eura po akciji

“S obzirom na stalnu politiku dividendi, želimo iskoristiti dobre poslovne rezultate kao i snažnu osnovu kapitala naše grupe da ponudimo atraktivne dividende našim dioničarima. Zbog toga planiramo da predložimo našim korpoativnim tijelima da povećaju dividendu za 0.10eura na 1.30 eura po akciji u finansijskoj godini 2013”, naglasio je  Peter Hagen, CEO  Vienna
Insurance Group
. “Ovo znači da postižemo izuzetan prinos dividenci od oko 3.6 procenata.”

Novosti sa tržišta Vienna Insurance Group

Austrija – čvrsta osnova Grupe

Društva Vienna Insurance Group u Austriji,  Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung i Versicherung, jasno su pojačali su svoje vođstvo na tržištu uprkos pozadini teškog privrednog stanja, zaradivši premije od  4.1 milijarde eura.

U imovini/nezgodi manji pad u premijama od  1.3 procenta je zabilježen u planiranom smanjenju osiguranja motornih vozila kod Donau Versicherung u Italiji. Bez ovog uticaja, osiguranje imovina/nezgoda u Austriji se povećala za 3.1 procenat. Wiener Städtische Versicherung je postigao stabilne stope rasta u segmentima osiguranja motornih vozila. Osiguranje štete na vlastitim vozilima je doživio ekspanziju za 6.4 procenata a osiguranje motornih vozila od odgovornosti za treća lica je porastao za 1.2 procenat.

U životnom osiguranju, premije su pale za 1.8 procenata; Versicherung je,međutim, prijavio rast od  6.6 procenata u poslovima jednokratnih osiguranja.

Segment zdravstvenog osiguranja Vienna Insurance Group je porastao za  2.9 procenta.


Republika Češka – povoljan razvoj na najvećem CEE tržištu Grupe

Svojim rastućim tržišnim udjelom na 33.0 procenta češka društva Vienna Insurance Group su uspjela u daljem poboljšanju svoje pozicije broj jedan u poređenju sa prošlom godinom. Doprinos koji su dala češka društva ukupnim premijama Grupe još jednom je na oko 20 procenata.  

U 2013. Godini tri društva Grupe u Republici Češkoj su zaradile stabilne premije od 1.9 milijardi eur. Usklađene za efekte deviznog kursa, ovo predstavlja porast za 3.3 procenta. Rast u životnom osiguranju je veoma zadovoljavajuća činjenica. Neživotno osiguranje pod uticajem oštre konkurencije koja utiče na osiguranje motornih vozila.  


Slovačka – stabilan uzlazni trend u svim segmentima

Slovačka društva Grupe su nastavila sa svojim odličnim razvojem i povećale su svoje premije za 5.7 procenata u 2013. Godini. Zahvaljujući rastu tržišnog udjela za 1.3 procentnih poena, ostvarena pozicija Grupe kao tržišnog lidera u Slovačkoj dodatno je ojačana.  

Premije su porasle i u životnom i neživotnom segmentu osiguranja. Prijavljenih impresivnih 30.7 procenata rasta, a veliki uspjeh je omogućen i prodajom preko banaka lokalne podružnice Erste grupe.  


Poljska – VIG broj 3 na najvećem CEE tržištu osiguranja

Na poljskom tržištu godina 2013. Je bila pod uticajem ciljanog smanjena osiguranja sa kratkoročnom jednokratnom premijom u životnom osiguranju. Kao broj tri na poljskom tržištu osiguranja, društva Vienna Insurance Group su zaradile premija koje iznose oko 1.2 milijardu eura.   U ostalim segmentima imovine, društva Vienna Insurance Group su postigla sjajno povećanje u premijama od 14.2 procenata.


Rumunija – nastavlja negativan razvoj

Rumunskim tržištem još uvijek dominira djelimično neracionalna konkurencija cijena, najviše u osiguranju motornih vozila. Pošto Vienna Insurance Group ne učestvuje u ovom ratu cijena, ovo je dovelo do snažnog silaznog trenda kodpremija u osiguranju motornih vozila. Povećanje od 6.1 procenata je postignuto u ostalim vrstama osiguranja imovina/nezgoda.  

Društva Vienna Insurance Group su zabilježiile pad premija kako u segmentu životnog tako u segmentu neživotnog osiguranja, gdje govorimo o 375 miliona eura (-18.5 procenata).

Preostala tržišta – premije nadmašuju 1 milijardu erua po prvi put

Obim premija u preostalim tržištima Vienna Insurance Group je nastavio da se razvija veoma pozitivno sa značajnim porastom od 9.5 procenata.  Grupa je zaradila ukupno premija od oko 1.1 milijarde u ovom segmentu.
U Mađarskoj je zadovoljavajući porast u premijama (14.8 procenata) uglavnom zbog dobrog razvoja korporativnog osiguranja. U Srbiji je Wiener Städtische Osiguranje postiglo odličan rast premije od  18.3 procenata. U Turskoj se nastavio pozitivan trend zahvaljujući rastu od 6.4 procenata. Posao se uspješno proširio takođe na tržištima kao što je Bugarska (+4.4 procenata) i Ukrajina (+6.2 procenata).

Baltičke države su se ponovo pokazale kao region visokog dinamičnog rasta. Na ovom povoljnom tržišnom osiguranju, druuštva Grupe su postigle odličnu stopu rasta od 35.8 procenata u životu, što je dobro iznad tržišnog priloga.  

____________________________
1 Poslovni podaci su zasnovani na preliminarnim podacima i nisu konsolidovani niti revidirani. Svi dati podaci su u eurima.
2 Podliježe odobrenju korporativnih tijela.  

VIENNA INSURANCE GROUP: Wiener Städtische (AT) • Donau (AT) • s Versicherung Gruppe (AT, CZ, HR, HU, RO, SK) • Interalbanian (AL) • Intersig (AL) • Sigma (AL) Bulstrad (BG) • Bulstrad Life (BG) • Jahorina (BIH) • Kupala (BY) • Kooperativa (CZ) • CPP (CZ) • VIG RE (CZ) • InterRisk (DE) • Compensa Life (EE, LT, LV) • GPIH (GE) IRAO (GE) • W iener osiguranje (HR) • Union Biztosító (HU) • Vienna-Life (LI) • Wiener Städtische Podgorica (ME) • W inner (MK) • W inner Life (MK) • Makedonija (MK) Compensa (PL) • InterRisk (PL) • Benefia (PL) • Polisa (PL) • Omniasig (RO) • Asirom (RO) • Wiener Städtische Beograd (RS) • Kooperativa (SK) • Komunálna poisťovňa (SK) Ray Sigorta (TR) • Kniazha (UA) • Globus (UA) • Jupiter (UA) • UIG (UA) • Branches: Donau (IT), Wiener Städtische (IT), W iener Städtische (SI)

DVR: 0016705Preliminarna, nekonsolidovana premija 2013

Podijeljeno po vrstama osiguranja:

                                                      Bruto fakturisana premija
U mil EUR 12M 2013 12M 2012     +/- %
Imovina /nezgoda
Životno
Zdravstveno
Fakturisana bruto premija written Total
4.782,3
4.207,1
397,8
9.387,2
4.840,6     -1,2%
4.638,3     -9,3%
391,2       1,7%
9.870,1     -4,9%

Podijeljeno po regionima:
                                                              Austrija Republika Češka Slovačka
U mil EUR 12M 2013 12M 2012   +/- % 12M 2013 12M 2012     +/- % 12M 2013 12M 2012   +/- %
Bruto fakturisana premija neživot
Bruto fakturisana premija život
Bruto fakturisana premija ukupno
2.224,1
1.844,3
4.068,4
2.238,7      -0,7%
1.877,7      -1,8%
4.116,4      -1,2%
1.046,0
   873,4
1.919,4
1.080,4         -3,2%
   839,5          4,0%
1.919,9          0,0%
331,0
418,6
749,6
329,6           0,4%
379,2         10,4%
708,9           5,7%

                                                              Poljska Rumunija Ostalo *)
U mil EUR 12M 2013 12M 2012     +/- % 12M 2013 12M 2012       +/- % 12M 2013 12M 2012       +/- %
Bruto fakturisana premija neživot
Bruto fakturisana premija život
Bruto fakturisana premija ukupno
   567,7
   582,3
1.150,0
   597,1      -4,9%
1.057,0    -44,9%
1.654,1    -30,5%
301,8
  72,2
373,9
344,8       -12,5%
114,3       -36,8%
459,1       -18,5%
  662,3
  416,4
1.078,7
614,6           7,8%
370,6         12,3%
985,2           9,5%

Obračun-mogu nastati razlike kada se iznosi zaokružuju i kada se procenti izračunavaju automatski.

*) AL, BA, BG, BY, DE, EE, FL, GE, HR, HU, KO, LT, LV, ME, MK, RS, TR, UA
 

Vienna Insurance Group (VIG) je vodeći stručnjak za osiguranje u Austriji kao i u centralnoj i istočnoj Evropi. Oko 50 društava u 24 države čine Grupu sa dugogodišnjom tradicijom, snažnim brendom i bliskim odnosima sa klijentima. VIG ima skoro 190 godina iskustva u poslovima osiguranja. Sa oko 24.000 zaposlenika,  Vienna Insurance Group je očito tržišni lider na svojim najvažnijim tržištima. Zbog toga je odlično pozicionirana da bi iskoristila prednosti dugoročne mogućnosti za rast u regionu sa 180 milional judi. Vienna Insruance Group je najbolje rangirana firma ATX, vodeća je po indeksu Bečke berze; svojim dionicama takođe trguje i na Praškoj berzi.


Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo da kontaktirate:
 
VIENNA INSURANCE GROUP
Public Relations
Schottenring 30
1010 Vienna

Sve izjave za štampu su dostupne za preuzimanje na:  http://www.vig.com
 
Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com
Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com
Julia Rychetsky +43 50 390-26814, julia.rychetsky@vig.com
Marco Jäger +43 50 390-26985, marco.jaeger@vig.com

© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions