Član Vienna insurance group

Osnovni podaci

Naziv:                                    Jahorina osiguranje ad
Adresa:                                 Svetosavska 24, 71420 Pale
Generalni direktor:              Doc. dr Miroslav Miškić

Registracija:                         Mat. br. 1755927; br. reg. ul. 89-02-0007-08 (stari 1-708) Sokolac
JIB:                                         4400590750002
PDV broj:                               400590750002

Uplaćeni kapital:                 21.872.500 KM   
Akcija sa pravom glasa:    192.703 SODJ-R-A
Prioritetnih akcija:                 26.022 SODJ-PKA

Ukupno zaposlenih:            218
Filijale:                                   8

Promet u 2012 godini:        30.763.947,00 KM
Tržišno učešće:                    u RS 18,44%  (1. mjesto)
© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions