Član Vienna insurance group

Konkursi


Prijave na konkurse Jahorina osiguranja VIG šaljite na email adresu karijera@jahorinaosiguranje.com.
 
___________________________________________________________________________________________________


U skladu sa članom 10.2. Statuta Jahorina osiguranja Vienna Insurance Group ad Pale, generalni direktor Društva raspisuje

O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I.    Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:

1.    Specijalista za ljudske resurse - 1 izvršilac
2.     Mjesto rada: direkcija Društva u Palama    

II. Opšti uslovi za kandidate
1. da su stariji od 18 godina
2. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost
3. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH
4. da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak

III. Posebni uslovi za kandidate
1. visoka stručna sprema ( VII stepen stručne spreme ), završen fakultet društvenih nauka
2. najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
3.poznavanje rada na računaru
4.znanje engleskog jezika u govoru i pismu

IV. Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs sa adresom stanovanja i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. izvod iz matične knjige rođenih
2. uvjerenje o državljanstvu
3. uvjerenje da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak
4. dokaz o stručnoj spremi – ovjerena fotokopija diplome
5. biografija ( CV)  o kretanju u službi
6.uvjerenja o poznavanju rada na računaru i znanju engleskog jezika

V.Opis poslova:
Organizovanje i rukovođenje odjleom ; Koordinacija rada filijala i organizacionih dijelova po pitanjima ljudskih resursa; Planiranje, organizovanje, koordiniranje i kontrola poslova i zadataka u vezi HR administracije; Izvještavanje na zahtjev nadležnih tijela Društva i VIG-a, Priprema i izrada svih izvještaja iz sektora ljudskih resursa, Izrada ugovora o radu i drugih rješenja iz radno pravnih odnosa, Prijava i odjava zaposlenih, Prikupljanje neophodne dokumentacije za zasnivanje radnih odnosa, Predlaže donošenje opštih akata i akata poslovne politike iz domena organizacionog dijela kojim rukovodi, Planiranje ljudskih resursa, Podstiče razvoj i usavršavanje zaposlenih;Sprovodi proces selekcije kandidata; Vodi  matične evidencije zaposlenih radnika.
VI.
Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz oglasa komisija za prijem će obaviti prethodno intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Kandidati sa kojima se zaključi ugovor o radu imaju mogućnost obrazovanja i usavršavanja u struci, kao i mogućnost napredovanja.
VII. Rok za prijavljivanje
Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.
Prijave se mogu podnositi lično ili putem pošte na adresu Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale. sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos.
Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
     generalni direktor
                                                                                                                                                             dr Miroslav Miškić___________________________________________________________________________________________________


 

Jahorina osiguranje a.d. je akcionarsko društvo osnovano 1992. godine. Prateći savremene trendove u oblasti osiguranja, dosljednim poštovanjem najviših standarda industrije, na tržištu osiguranja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine pozicionirali smo se kao jedan od lidera. Jahorina osiguranje je član Vienna Insurance Group-e čiji počeci datiraju iz 1824. godine. Ova grupa je vodeće osiguravajuće društvo u Austriji, a na tržištu osiguranja Centralne i Istočne Evrope zauzima drugo mjesto.

U skladu sa članom 10.2. Statuta Jahorina osiguranja Vienna Insurance Group ad Pale, generalni direktor Društva raspisuje

O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 
 

I. Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
1.   Aktuar -  1 izvršilac
2.   Mjesto rada:  direkcija Društva u Palama             

II. Opšti uslovi za kandidate
1. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost
2. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH
3. da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak

III. Posebni uslovi za kandidate
1. visoka stručna sprema ( VII stepen stručne spreme ) - PMF  ili ekonomski fakultet
2. najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, od čega 1 godinu na poslovima iz
    oblasti osiguranja
3. specijalistički ispit za aktuara
3. poznavanje rada na računaru
4. znanje engleskog jezika
 
IV. Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs sa adresom stanovanja i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. izvod iz matične knjige rođenih
2. uvjerenje o državljanstvu
3. uvjerenje da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak
4. dokaz o stručnoj spremi – ovjerena fotokopija diplome
5. biografija o kretanju u službi
6. uvjerenja o poznavanju rada na računaru i znanju engleskog jezika
 
V.Opis poslova:
Obavljanje aktuarskih poslova po vrstama osiguranja; Izrada prijedloga izmjena premijskih stopa i struktura premija; Izrada aktuarskih izveštaja, učestvovanje u utvrđivanju kriterijuma za računanje rezervi sigurnosti po vrstama osiguranja; Računanje visine maksimalnog samopridržaja; Praćenje načina prikupljanja i obrade statističkih podataka i predlaganje usavršavanja tog načina; Obračunavanje rezervacije šteta za nastale, a neprijavljene štete i obračunavanje prenosne premije
 
VI.
Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz oglasa komisija za prijem će obaviti prethodno intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Kandidati sa kojima se zaključi ugovor o radu imaju mogućnost obrazovanja i usavršavanja u struci, kao i mogućnost napredovanja.

VII. Rok za prijavljivanje
Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.  Prijave se mogu podnositi lično ili putem pošte na adresu Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos.
 
Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                          generalni direktor
                                                                                                                                                                          dr Miroslav Miškić

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


P O Z I V
 
Za rad u JAHORINA OSIGURANJU VIENNA INSURANCE GROUP AD  
u sektoru za neživotna osiguranja na radnom mjestu –
ZASTUPNIK U PRODAJI


 
Ako imate sledeće osobine:
1.    Otvoreni ste za nove izazove, komunikativni, ambiciozni, puni samopouzdanja, spremni za rad i učenje,
2.    Skloni timskom radu, kreativni i fleksibilni,
3.    Posjedujete minimalno srednješkolsko obrazovanje
4.    Imate jasne životne ciljeve,

Vaš poziv podrazumijeva:
1.    Prodaju polisa osiguranja fizičkim i pravnim licima,
2.    Briga o klijentima, unapređenje prodaje i odnosa sa klijentima,
3.    Koordinacija rada sa klijentima.

Na ovakav način pruža Vam se prilika za:
1.    Zagarantovano dobru zaradu sa adekvatnim vrednovanjem rada i rezultata rada,
2.    Napredovanje i izgradnju lične karijere
3.    Rad u dinamičnom i pozitivnom okruženju.
 

Svi kandidati, koji su željni da napreduju,da se pridruže rastućoj Kompaniji, kako bi razvili svoje potencijale i svoju karijeru, bili uspješni i priznati,  da ostvare životne ciljeve i postanu osobe vrijedne poštovanja, neka dostave CV na adresu: direkcija@jahorinaosiguranje.com  ili da se jave u najbliže  prostorije Jahorina osiguranja Vienna Insurance Group  AD širom BiH.
 
DOBRO DOŠLI U JAHORINA OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD – POSLODAVCA KOJI  PODRŽAVA I NAGRAĐUJE VAŠ RAD!            
                              

 
_________________________________________________________________________

POZIV

Za rad u JAHORINA OSIGURANJU VIENNA GINSURANCE GROUP  AD  
u sektoru za životna osiguranja na radnom mjestu
ZASTUPNIK U PRODAJI  POLISA  ŽIVOTNOG OSIGURANJA


 

Ako imate sledeće osobine:
1.    Otvoreni ste za nove izazove, komunikativni,ambiciozni, puni samopouzdanja, spremni za rad i učenje,
2.    Skloni timskom radu, kreativni i fleksibilni,
3.    Posjedujete minimalno srednješkolsko obrazovanje
4.    Imate jasne životne ciljeve.

Vaš poziv podrazumijeva:
1.    Prodaju polisa životnog osiguranja fizičkim i pravnim licima,
2.    Briga o klijentima, unapređenje prodaje i odnosa sa klijentima,
3.    Koordinacija rada sa klijentima.

Na ovakav način pruža Vam se prilika za:
1.    Zagarantovano dobru zaradu sa adekvatnim vrednovanjem rada i rezultata rada,
2.    Napredovanje i izgradnju lične karijere
3.    Rad u dinamičnom i pozitivnom okruženju.

Svi kandidati, koji su željni da napreduju, da se pridruže rastućoj Kompaniji, kako bi razvili svoje potencijale i svoju karijeru, bili uspješni i priznati,  da ostvare životne ciljeve i postanu osobe vrijedne poštovanja, neka dostave CV na adresu: mrenovica@jahorinaosiguranje.com, majagogic@jahorinaosiguranje.com ili da se jave u najbliže  prostorije Jahorina osiguranja VIG AD širom BiH.


DOBRO DOŠLI U JAHORINA OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD – POSLODAVCA KOJI  PODRŽAVA I NAGRAĐUJE VAŠ RAD! 
© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions