Član Vienna insurance group

Konkursi


Prijave na konkurse Jahorina osiguranja VIG šaljite na email adresu karijera@jahorinaosiguranje.com.
 
___________________________________________________________________________________________________

O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme
 
 1. Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
  1.   Interni revizor- 1 izvršilac
2.   Mjesto rada: Direkcija Društva – Banja Luka
 
     
IIPosebni uslovi za kandidate
1.   Visoka stručna sprema (VII stepen stručne spreme)- Ekonomski fakultet
2.   Izjava da nije pravosnažno osuđen/a za krivično djelo protiv službene dužnosti ili krivično djelo protiv   pravnog saobraćaja
3.   Kopija Sertifikata „Ovlašćeni interni revizor”
4.   Najmanje 5 godina radnog iskustva, od čega najmanje 3 godine na poslovima interne ili eksterne revizije
5.   Poznavanje rada na računaru
6.   Znanje engleskog jezika
7.   Položen vozački ispit
 
III.Opis poslova:
 • Donosi plan rada interne revizije; Izveštava Upravni odbor o realizaciji preporuka po izveštajima o reviziji;
 •  Izveštava Skupštinu o računovodstvu, izveštajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava;
 • Izjašnjava se o predlogu odluke o raspodeli dobiti; Izveštava Upravni odbor i Skupštinu o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtevima;
 • Predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora;
 • Kontinuirano prati, provjerava i unapređuje sistema rada u Društvu;
 •  Identifikuje rizike kojima je Društvo izloženo ili može biti izloženo u budućnosti;
 • Ocjenjuje i vrednuje uspostavljeni sistem interne kontrole;
 • Izdaje odgovarajuće preporuke za otklanjanje uočenih nepravilnosti i nedostataka i za unapređenje primenjenih postupaka i sistema rada;
 • Kontroliše i izveštava Skupštinu o verodostojnosti i kompletnosti finansijskih izvještaja Društva;
 • Kontroliše i izveštava Skupštinu o verodostojnosti i kompletnosti izveštavanja akcionara Društva o finansijskim i drugim informacijama;
 • Kontroliše i izveštava Skupštinu o ugovorima sklopljenim između Društva i članova Upravnog odbora, kao i sa povezanim licima u smislu ZPD-a, kontroliše usklađenost organizacije i delovanja Društva sa kodeksom ponašanja;
 • Kontroliše postupak rešavanja prigovora akcionara Društva, članova organa Društva ili drugih lica u vezi sa tačkama (i) do (iv) ovog stava.
 • Obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom.
 • Poštuje norme utvrđene sistemom upravljanja kvalitetom ISO 2001:2008
 
IV. Rok za prijavljivanje.
  Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.  Prijave se mogu slati na e-mejl adresu karijera@jahorinaosiguranje.com. ili putem pošte na adresu: Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale, sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos. Molimo Vas da ne šaljete dodatne dokumente, osim prikačene biografije.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme
 
 1. Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
  1.   Pravni zastupnik za regresna potraživanja- 1 izvršilac
2.   Mjesto rada: Direkcija Društva – Banja Luka
     
 
 
IIPosebni uslovi za kandidate
1.   Visoka stručna sprema (VII stepen stručne spreme), završen pravni fakultet
2.   Položen pravosudni ispit
3.   Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
4.   Poznavanje rada na računaru
5.   Znanje engleskog jezika
6.   Položen vozački ispit
 
 
III.Opis poslova:
-Pravni poslovi i zastupanje pred sudovima.
-Obrada i likvidacija nematerijalnih šteta.-
-Primjena važećih propisa i standard.
-Administrativni poslovi u okviru svog referata.
-Izrada izvještaja.
-Ostali poslovi po nalogu rukovodioca.
-Poštuje norme utvrđene sistemom upravljanja kvalitetom ISO 2001:2008
 
 
IV. Rok za prijavljivanje
Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.  Prijave se mogu slati na e-mejl adresu karijera@jahorinaosiguranje.com. ili putem pošte na adresu: Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale, sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos. Molimo Vas da ne šaljete dodatne dokumente, osim prikačene biografije.

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                         

___________________________________________________________________________________________________


O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme
 
I.   Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
1.   Aktuar za životno osiguranje i/ili neživotno osiguranje- 2 izvršioca
2.   Mjesto rada: Direkcija Društva –Banja Luka          
 
 
II. Posebni uslovi za kandidate
1.   Visoka stručna sprema ( VII stepen stručne spreme ) - PMF ili ekonomski fakultet
2.   Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, od čega 1 godinu na poslovima iz
      oblasti osiguranja
3.   Specijalistički ispit za aktuara
3.   Poznavanje rada na računaru
4.   Znanje engleskog jezika
5.   Položen vozački ispit
 
 
III.Opis poslova:
-     Obavljanje aktuarskih poslova po vrstama osiguranja;
-     Izrada prijedloga izmjena premijskih stopa i struktura premija; Izrada aktuarskih izveštaja, učestvovanje u utvrđivanju kriterijuma za računanje rezervi sigurnosti po vrstama osiguranja;
-     Računanje visine maksimalnog samopridržaja;
-     Praćenje načina prikupljanja i obrade statističkih podataka i predlaganje usavršavanja tog načina;
-     Obračunavanje rezervacije šteta za nastale, a neprijavljene štete i obračunavanje prenosne premije reosiguranja.
 
IV. Rok za prijavljivanje
Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.  Prijave se mogu slati na e-mejl adresu karijera@jahorinaosiguranje.com. ili putem pošte na adresu: Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale, sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos. Molimo Vas da ne šaljete dodatne dokumente, osim prikačene biografije.

                                                                          ___________________________________________________________________________________________________


O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme
 
I.   Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
1.   Procjenitelj šteta-1 izvršilac
2.   Mjesto rada: Direkcija Društva –Banja Luka          
 
 
II. Posebni uslovi za kandidate
1.   Srednja stručna sprema /Visoka stručna sprema  – tehnički smjer (prednost VSS)
2.   Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
3.   Iskustvo u radu u osiguranju
3.   Poznavanje rada na računaru
4.   Poznavanje engleskog jezika
5.   Položen vozački ispit
 
 
III.Opis poslova:
 
 • Utvrđivanje iznosa štete i vrijednosti ostataka, na osnovu zapisnika o obimu štete eksternih procjenitelja
 • rekonstrukcija obima i visine štete.
 • Kontrola rada eksternih procjenitelja.
 • Učešće u izviđaju uzroka i obima pojedinih velikih i složenih šteta.
 • Prijedlog angažovanja stručnih institucija za utvrđivanje uzroka i obima šteta.
 • Prikupljanje cijena materijala i usluga na tržištu.
 • Davanje mišljenja na nalaz vještaka.Izrada planova i izvještaja.
 • Poštuje norme utvrđene sistemom upravljanja kvalitetom ISO 2001:2008.Obavlja druge poslove po nalogu predpostavljenog lica.
 
IV. Rok za prijavljivanje
Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.  Prijave se mogu slati na e-mejl adresu karijera@jahorinaosiguranje.com. ili putem pošte na adresu: Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale, sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos. Molimo Vas da ne šaljete dodatne dokumente, osim prikačene biografije.


                                                                       ___________________________________________________________________________________________________


O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme
 
 1. Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
 1. Softverski inženjer, programer i administrator baza- 1 izvršilac
2.   Mjesto rada: Direkcija Društva- Banja Luka
     
II.     Posebni uslovi za kandidate
1.      Visoka stručna sprema (VII stepen stručne spreme), završen tehnički fakultet smjer informatika, Fakultet društvenih nauka smjer informatika
2.   Poznavanje programskih jezika C/C++, C#, Java, Visual Basic .NET
3.   Iskustvo u rukovođenju i organizaciji IT službe
4.   Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci
5.   Znanje engleskog jezika
6.   Položen vozački ispit
 
III.Opis poslova:
 • Radi razvoj namjenskih softverskih rješenja.
 • Administraciju baza podataka .
 • Projektovanje baza podataka.
 • Učestvuje u razvoju informacionih sistema .
 • Samostalno radi intervencije na aplikacijama koje je moguće samostalno dograđivati.
 • Radi i samostalna rješenja novih aplikacija.
 • Radi administraciju i razvoj Web-stranice društva.
 • Vrši administriranje baza podataka i aplikacija.
 • Redovno sprovodi utvrđene procedure za arhiviranje baza podataka i pripadajućih logova i čuvanje medija sa arhiviranim podacima.Radi na primjeni uputstava i procedura zaštite baza podataka.
 • Kontroliše i prati uslove u kojima sistem i baze rade.
 • Vodi evidenciju i statistiku događaja nad bazama podataka.
 • Po potrebi pruža i pomoć u radu administratoru sistema i mreža, kada to situacija zahtijeva po prioritetu i važnosti poslova.
 • Radi edukaciju korisnika u oblasti korištenja namjenskih IT softwerskih rješenja.
 • Poštuje norme utvrđene sistemom upravljanja kvalitetom ISO 2001:2008.
 • Obavlja druge IT poslove po nalogu predpostavljenog rukovodiloca.
 
IV. Rok za prijavljivanje
Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.  Prijave se mogu slati na e-mejl adresu karijera@jahorinaosiguranje.com. ili putem pošte na adresu: Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale, sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos. Molimo Vas da ne šaljete dodatne dokumente, osim prikačene biografije.


                                                        ___________________________________________________________________________________________________


O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme
 
 1. Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
  1.   Recepcioner- 1 izvršilac
2.   Mjesto rada: Direkcija Društva – Banja Luka
     
 
IIPosebni uslovi za kandidate
1.   Minimalno viša školska sprema
2.   Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
3.   Poznavanje rada na računaru (MS Office)
4.   Veoma dobro poznavanje engleskog jezika
5.   Komunikacijske vještine
6.   Visok stepen kreativnosti, samoinicijtivnosti i organizatorskih sposobnosti
7.   Položen vozački ispit
 
 
III.Opis poslova:
 • Organizovanje i rukovođenje recepcijom.
 • Odgovaranje na dolazne pozive i preusmeravanje poziva.
 • Primanje i odgovaranje/preusmeravanje e-mail-ova i faksova.
 • Komunikacija sa klijentima, posjetiocima i poslovnim partnerima.
 • Vođenje precizne evidencije posjeta, ulaska i izlaska iz poslovne zgrade.
 • Vođenje svih propisanih evidencija i administracije za recepciju.
 • Informisanje i upućivanje na traženu lokaciju.
 • Osim uobičajenih poslova, učestvovanje u promotivnoj djelatnosti .
 • Ostali segmenti recepcijskog poslovanja.
 
 
IV. Rok za prijavljivanje
Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.  Prijave se mogu slati na e-mejl adresu karijera@jahorinaosiguranje.com. ili putem pošte na adresu: Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale, sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos. Molimo Vas da ne šaljete dodatne dokumente, osim prikačene biografije.


                                                                             ___________________________________________________________________________________________________O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme
 
I.   Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
1.   Direktor sektora životnih osiguranja-1 izvršilac
2.   Mjesto rada: Direkcija Društva –Banja Luka          
 
 
 
II. Posebni uslovi za kandidate
1.   Visoka stručna sprema
2.   Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima kompletnog rukovođenja prodajom životnog osiguranja
3.   Poznavanje tržišta životnog osiguranja u Bosni i Hercegovini
4.   Iskustvo u regrutaciji prodajne sile životnog osiguranja
5.   Odlične komunikacione i organizacione sposobnosti, efikasnost u radu
6.   Poznavanje rada na računaru
7.   Poznavanje engleskog jezika
8.   Položen vozački ispit
 
III.Opis poslova:
- Organizovanje i upravljanje sektorom
- Izrada plana i strategije sektora
- Analiza rada sektora
- Izrada budžeta sektora
- Planiranje, priprema i izrada godišnjeg budžeta iz domena rada sektora
- Optimizacija i  kontrola procesa rada
- Predlaže donošenje opštih akata i akata poslovne politike iz domena organizacionog dela kojim rukovodi
- Koordinacija rada po filijalama po pitanju sprovođenja osiguranja
- Daje predlog za izmenu uslova i tarifa
- Izveštavanje na zahtev Nadzornog odbora, Izvršnog odbora, i VIG-a
- Izvršavanje odluka i zaključaka Nadzornog odbora i Izvršnog odbora
- Stara se o pravilnoj primeni propisa i opštih akata Društva, a posebno:
          a)  iz oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu
          b) iz oblasti zaštite podataka o ličnosti
          c) iz oblasti zaštite potrošača
- Prati propise iz delokruga rada sektora
- Odgovara za zakonitost rada i pravilno obavljanje poslova iz delokruga rada sektora
- Drugi poslovi po nalogu članova Izvršnog odbora
 
IV. Rok za prijavljivanje
Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.  Prijave se mogu slati na e-mejl adresu karijera@jahorinaosiguranje.com. ili putem pošte na adresu: Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale, sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos. Molimo Vas da ne šaljete dodatne dokumente, osim prikačene biografije.


                                                                                             ___________________________________________________________________________________________________


O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na (ne) određeno vrijeme
 
 1. Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
  1.   Underwriter za neživotno osiguranje i motorna vozila- 1 izvršilac
2.   Mjesto rada: Banja Luka
 
II. Posebni uslovi za kandidate
1.   Visoka stručna sprema ( VII stepen stručne spreme ), završen ekonomski fakultet
2.   Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
3.   Poznavanje rada na računaru
4.   Poznavanje engleskog jezika
5.   Položen vozački ispit
 
III.Opis poslova:
   - Izrada ponuda za osiguranje motornih vozila (AO i Ak).Kontrola pravilne primene uslova i tarifa  AO i AK i uputstava za rad.
- Učešće u poslovima  izmene i dopune uslova i tarifa motornih vozila i osiguranja od autoodgovornosti.
      - Izrada  i praćenje tehničkog rezultata  organizacionim jedinicima i za AO i AK.
      - Saradnje sa lizing kompanijama, bankama i dilerima.
      - Saradnja sa Društvima za posredovanje u osiguranju u domenu osiguranja motornih vozila.
      - Davanje mišljenja i tumačenja o štetama motornih vozila i osiguranja od autoodgovornosti.
      - Stručna kontrola celokupne dokumentacije za zaključivanje ugovora o osiguranju.
      - Učestvovanje u stručnom osposobljavanju zaposlenih.Izrada izvještaja I praćenje profitabilnosti osiguranje motornih vozila.
      - Stručno usavršavanje.
 
 
IV. Rok za prijavljivanje
Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.  Prijave se mogu slati na e-mejl adresu karijera@jahorinaosiguranje.com. ili putem pošte na adresu: Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale, sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos. Molimo Vas da ne šaljete dodatne dokumente, osim prikačene biografije.

                                                       ___________________________________________________________________________________________________

                                                                        O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme
 
 1. Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
  1.   Poslovni sekretar –asistent uprave- 1 izvršilac
2.   Mjesto rada: Direkcija Društva – Banja Luka
 
     
IIPosebni uslovi za kandidate
1.   Viskoka stručna sprema (VII stepen stručne spreme)
2.   Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
3.   Poznavanje rada na računaru
4.   Znanje engleskog i njemačkog jezika
5.   Komunikacijske vještine, intuitivnost, timski rad
6.   Visok stepen kreativnosti, samoinicijativnosti i organizatorskih sposobnosti
7.   Položen vozački ispit
 
 
III.Opis poslova:
-Vrši prijem i prijavu stranaka. Vrši posluživanje stranaka .
-Vrši koordinaciju sa organizacionim dijelovima i partnerskim institucijama.
-Izrađuje zapisnike i drugu poslovnu dokumentaciju.
-Radi na računaru i izrađuje poslovnu dokumentaciju.
-Priprema prezentacije i druge materijale za rad. Vodi protokol ulazne i izlazne pošte.
-Obavlja druge administrativno tehničke poslove u okviru referata.
-Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
-Poštuje norme utvrđene sistemom upravljanja kvalitetom ISO 2001:2008.
 
 
 
IV. Rok za prijavljivanje
Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.  Prijave se mogu slati na e-mejl adresu karijera@jahorinaosiguranje.com. ili putem pošte na adresu: Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale, sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos. Molimo Vas da ne šaljete dodatne dokumente, osim prikačene biografije.


                                                                          ___________________________________________________________________________________________________

O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme
 
 1. Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
  1.   Stručni saradnik za pravne poslove- 1 izvršilac
2.   Mjesto rada: Direkcija Društva – Banja Luka
     
 
IIPosebni uslovi za kandidate
1.   Visoka stručna sprema (VII stepen stručne spreme), završen pravni fakultet
2.   Položen pravosudni ispit
3.   Najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
4.   Poznavanje rada na računaru
5.   Znanje engleskog jezika
6.   Položen vozački ispit
 
 
III.Opis poslova:
- Ukazuje na promene zakonskih i drugih propisa koji su od značaja za promenu opštih akata Društva.
- Daje predloge za izmene opštih akata Društva u skladu sa izmenama zakona.
- Priprema nacrte opštih akata Društva iz domena rada Službe kao i izmene i dopune ovih akata.
- Inicira izmenu opštih i pojedinačnih akata Društva iz delokruga rada Službe.
- Priprema nacrte opštih akata Društva kao i izmene i dopune ovih akata čiji su predlagači druge organizacione jedinice i delovi Društva.
- Učestvuje u izradi uslova osiguranja i tarifa premija i drugih akata poslovne politike u saradnji sa sa stručnim Sektorima Društva.
- U postupcima javnih nabavki u kojma učestvuje Društvo, u saradnji sa stručnim Sektorima izrađuje prigovore, zahtev za zaštitu prava, podneske i ostale akte koji se odnose na postupke javnih nabavki.
- Izrađuje ugovore i druga pravna akata (sporazumi, poravnanja, pisma o namerama itd.) iz domena  poslovanja Društva.
- Daje mišljenja o predlozima ugovora imovinsko-pravnog karaktera koje pripremaju drugi organizacioni delovi Društva ili druga pravna lica.
- Zastupa Društvo pred sudovima, organima uprave i drugim organima.
- Obavljanja i drugih poslova po nalogu rukovodioca Službe.
- Poštuje norme utvrđene sistemom upravljanja kvalitetom ISO 2001:2008
 
IV. Rok za prijavljivanje
Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.  Prijave se mogu slati na e-mejl adresu karijera@jahorinaosiguranje.com. ili putem pošte na adresu: Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale, sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos. Molimo Vas da ne šaljete dodatne dokumente, osim prikačene biografije.

                                                                               
                                                                            ___________________________________________________________________________________________________


 
O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme
 
I.   Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
1.   Likvidator šteta-1 izvršilac
2.   Mjesto rada: Direkcija Društva –Banja Luka          
 
 
II. Posebni uslovi za kandidate
1.   Visoka stručna sprema ( VII stepen stručne spreme ) – ekonomski smijer, pravni smijer
2.   Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
3.   Iskustvo u radu u osiguranju
3.   Poznavanje rada na računaru
4.   Poznavanje engleskog jezika
5.   Položen vozački ispit
 
 
III.Opis poslova:
-Pribavljanje neophodne dokumentacije za likvidaciju štete.
-Saradnja sa osiguranikom, oštećenikom, procjeniteljem i pravnikom.
-Ocjena kompletnosti i validnosti dokumentacije.
-Utvrđivanje osnovanosti zahtjeva za štetu.
-Utvrđivanje iznosa naknade štete.
-Utvrđivanje prava i obaveza po polisi.
-Formiranje naloga za isplatu štete.
-Potpisivanje i dostavljanje naloga za isplatu štete.
-Obavještavanje osiguranika, oštećenika i drugih lica o likvidaciji štete.
-Utvrđivanje regresnog osnova.
-Prijava štete službi reosiguranja
-Izrada planova i izvještaja.
-Poštuje norme utvrđene sistemom upravljanja kvalitetom ISO 2001:2008.
-Obavlja druge poslove po nalogu predpostavljenog lica.
 
IV. Rok za prijavljivanje
Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.  Prijave se mogu slati na e-mejl adresu karijera@jahorinaosiguranje.com. ili putem pošte na adresu: Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale, sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos. Molimo Vas da ne šaljete dodatne dokumente, osim prikačene biografije.


                                                                                                ___________________________________________________________________________________________________


O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme
 
 1. Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
  1.   Specijalista za ljudske resurse- 1 izvršilac
2.   Mjesto rada: Direkcija Društva – Banja Luka
     
 
IIPosebni uslovi za kandidate
1.   Visoka stručna sprema (VII stepen stručne spreme)
2.   Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
3.   Poznavanje rada na računaru
4.   Znanje engleskog jezika
5.   Položen vozački ispit
 
 
III.Opis poslova:
 • Organizovanje i rukovođenje sektorom;
 • Koordinacija rada filijala i organizacionih dijelova po pitanjima ljudskih resursa;
 • Planiranje, organizovanje, koordiniranje i kontrola poslova i zadataka u vezi HR administracije; Izvještavanje na zahtjev nadležnih tijela Društva i VIG-a,
 • Priprema i izrada svih izvještaja iz sektora ljudskih resursa, Izrada ugovora o radu i drugih rješenja iz radno pravnih odnosa,
 • Prijava i odjava zaposlenih,
 • Prikupljanje neophodne dokumentacije za zasnivanje radnih odnosa,
 • Predlaže donošenje opštih akata i akata poslovne politike iz domena organizacionog dijela kojim rukovodi,
 • Planiranje ljudskih resursa,
 • Podstiče razvoj i usavršavanje zaposlenih,
 • Sprovodi proces selekcije kandidata,
 • Vodi matične evidencije zaposlenih.
 
 
IV. Rok za prijavljivanje
Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.  Prijave se mogu slati na e-mejl adresu karijera@jahorinaosiguranje.com. ili putem pošte na adresu: Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group ad Pale, Svetosavska 24, 71 420 Pale, sa naznakom - prijava na raspisani oglas za prijem u radni odnos. Molimo Vas da ne šaljete dodatne dokumente, osim prikačene biografije.


                                                                              ___________________________________________________________________________________________________


 
P O Z I V
 
Za rad u JAHORINA OSIGURANJU VIENNA INSURANCE GROUP AD  
u sektoru za neživotna osiguranja na radnom mjestu –
ZASTUPNIK U PRODAJI


 
Ako imate sledeće osobine:
1.    Otvoreni ste za nove izazove, komunikativni, ambiciozni, puni samopouzdanja, spremni za rad i učenje,
2.    Skloni timskom radu, kreativni i fleksibilni,
3.    Posjedujete minimalno srednješkolsko obrazovanje
4.    Imate jasne životne ciljeve,

Vaš poziv podrazumijeva:
1.    Prodaju polisa osiguranja fizičkim i pravnim licima,
2.    Briga o klijentima, unapređenje prodaje i odnosa sa klijentima,
3.    Koordinacija rada sa klijentima.

Na ovakav način pruža Vam se prilika za:
1.    Zagarantovano dobru zaradu sa adekvatnim vrednovanjem rada i rezultata rada,
2.    Napredovanje i izgradnju lične karijere
3.    Rad u dinamičnom i pozitivnom okruženju.
 

Svi kandidati, koji su željni da napreduju,da se pridruže rastućoj Kompaniji, kako bi razvili svoje potencijale i svoju karijeru, bili uspješni i priznati,  da ostvare životne ciljeve i postanu osobe vrijedne poštovanja, neka dostave CV na adresu: karijera@jahorinaosiguranje.com  ili da se jave u najbliže  prostorije Jahorina osiguranja Vienna Insurance Group  AD širom BiH.
 
DOBRO DOŠLI U JAHORINA OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD – POSLODAVCA KOJI  PODRŽAVA I NAGRAĐUJE VAŠ RAD!            
                              

 
_________________________________________________________________________

POZIV

Za rad u JAHORINA OSIGURANJU VIENNA GINSURANCE GROUP  AD  
u sektoru za životna osiguranja na radnom mjestu
ZASTUPNIK U PRODAJI  POLISA  ŽIVOTNOG OSIGURANJA


 

Ako imate sledeće osobine:
1.    Otvoreni ste za nove izazove, komunikativni,ambiciozni, puni samopouzdanja, spremni za rad i učenje,
2.    Skloni timskom radu, kreativni i fleksibilni,
3.    Posjedujete minimalno srednješkolsko obrazovanje
4.    Imate jasne životne ciljeve.

Vaš poziv podrazumijeva:
1.    Prodaju polisa životnog osiguranja fizičkim i pravnim licima,
2.    Briga o klijentima, unapređenje prodaje i odnosa sa klijentima,
3.    Koordinacija rada sa klijentima.

Na ovakav način pruža Vam se prilika za:
1.    Zagarantovano dobru zaradu sa adekvatnim vrednovanjem rada i rezultata rada,
2.    Napredovanje i izgradnju lične karijere
3.    Rad u dinamičnom i pozitivnom okruženju.

Svi kandidati, koji su željni da napreduju, da se pridruže rastućoj Kompaniji, kako bi razvili svoje potencijale i svoju karijeru, bili uspješni i priznati,  da ostvare životne ciljeve i postanu osobe vrijedne poštovanja, neka dostave CV na adresu: mrenovica@jahorinaosiguranje.com, majagogic@jahorinaosiguranje.com ili da se jave u najbliže  prostorije Jahorina osiguranja VIG AD širom BiH.


DOBRO DOŠLI U JAHORINA OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD – POSLODAVCA KOJI  PODRŽAVA I NAGRAĐUJE VAŠ RAD! 
© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions